Alexa, Go Score Me Some Weed. Button. 1.25" Diameter.